Nikolaos Kavouras
Patmos-Arki
T.K 85.500 Dodekanisa
Greece
Mixalis Kavouras
GR5601104580000045874572782
BIC ETHNGRAAXXX
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
ATHENS